Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish

Anketa

Třídíte odpad?

Celkem hlasů:
29
Hlasování začalo:
30. 5. 2016
Hlasování končí:
neomezeno

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Geoportál

Geo Data

Navigace

Obsah

 Informace pro občany s pobytem na ohlašovně

 


  Oznámení o uložení zásilky dle § 10 zákona č. 318/2015 Sb.,

 

Úřední adresa
Adresa trvalého pobytu na ohlašovně Obecní úřad Nový Kramolín, Nový Kramolín 13, 344 01 Domažlice  byla občanovi „úředně přidělena“ zpravidla ve správním řízení, kterým byl zrušen údaj o místu trvalého pobytu občana, jedná se o tzv. úřední adresu. Občan se na úřední adrese nezdržuje, úřední adresa pobytu není určena k bydlení a občanovi z tohoto evidenčního údaje nevyplývají žádná práva k objektu ohlašovny. Na sídlo ohlašovny nelze občanům, kteří mají jako údaj místa trvalého pobytu vedenou adresu ohlašovny, doručovat, neboť v budově obecního úřadu nikdo z občanů s úřední adresou fyzicky nebydlí a není možné jim žádnou korespondenci doručit. Občan zde nemá ani zřízenou „poštovní schránku“, z které by si doručenou poštu mohl vyzvedávat.

Postup doručování v občanském soudním řádu, ve správním řádu ani jiném právním předpise (např. daňový řád) nestanoví žádnou povinnost vlastníkům objektu, kde je občan, kterému je doručováno, přihlášen k trvalému pobytu.

Pošta adresovaná na ohlašovnu pobytu je tedy nedoručitelná, ale ze zákona zpravidla desátým dnem po uložení zásilky u České pošty, s. p., může nastat fikce doručení, to znamená, že zásilka je považována za doručenou.

Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s jeho novelou zákonem č. 318/2015 Sb., nově stanoví povinnost ohlašovny, v jejímž sídle má fyzická osoba trvalý pobyt, zajistit vhodné místo, kde bude možné uložit oznámení o uložení zásilky a výzvu s poučením

Obecní úřad není oprávněn přebírat soukromou korespondenci fyzických osob, ale umožní doručovatelům písemností zanechat ve svém sídle výzvu k převzetí zásilky a poučení.

Tento krok neznamená přenos odpovědnosti za způsob doručování z odesílatele na obec Nový Kramolín, ať již se jedná o přenos odpovědnosti na správní orgán či obec jako vlastníka objektu, ani přenos odpovědnosti adresáta, příjemce zásilek, zajistit si doručování písemností. Je v zájmu  občanů, kteří mají evidovaný údaj o místu trvalého pobytu v sídle ohlašovny, aby sledovali doručování na danou adresu.
 

Upozorňujeme, že i nepřevzatá písemnost nabude právní moci a stane se tak vykonatelnou. Nevyzvednutí písemnosti adresátem neznamená, že po adresátovi nikdo nic nemůže chtít, protože o tom nebyl srozuměn.

Řízení pokračuje dál! Nepřevzetím pošty je možné promeškat např. lhůtu na odvolání a poškodit takovýmto chováním pouze vlastní osobu.

Může se stát i Vám!


Poučení pro občany s trvalým pobytem na adrese Nový Kramolín 13 , 344 01 Domažlice-sídlo ohlašovny o uložení zásilky:


• oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením je uloženo na obecním

• oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením je možno vyzvednout v úřední hodiny a to ve dnech

 

Pondělí :   7.30-12.30 13.00-17.00

Úterý  :      7.30-13.30

Středa:      7.30-12.30 13.00-17.00

Čtvrtek:     7.30-13.30

 
 • jestliže si adresát zásilku nevyzvedne ve lhůtě uvedené na oznámení ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, písemnost se považuje za doručenou posledním dnem této lhůty,
• oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením je uloženo na obecním úřadě pouze po dobu jeho platnosti,
• prokáže-li adresát, že si pro dočasnou nepřítomnost nebo z jiného vážného důvodu nemohl bez svého zavinění písemnost ve stanovené lhůtě vyzvednout, může požádat odesílající správní orgán o prominutí zmeškání úkonu podle § 41 správního řádu. Požádat o prominutí zmeškání úkonu je možné do 15 dnů ode dne, kdy pominula překážka, která bránila zásilku vyzvednout, nejpozději však do jednoho roku ode   dne, kdy měla být zásilka nejpozději vyzvednuta,
• jestliže bude odmítnuto převzetí zásilky, odmítnuto nebo znemožněno předání poučení nebo nebude poskytnuta součinnost nezbytná k řádnému doručení, bude písemnost považována za doručenou dnem, kdy došlo k neúspěšnému pokusu o doručení.

 

Občan, který má evidenční adresu trvalého pobytu Nový Kramolín 13,

344 01 Domažlice, má možnost:


• na ohlašovně pobytu obecního úřadu Nový Kramolín nahlásit údaj o adrese, na kterou mu mají být doručovány „úřední“  písemnosti,
• správnímu úřadu, soudu apod. v každém konkrétním správním či soudním řízení nahlásit, na jakou adresu chce v tomto řízení doručovat písemnosti,
• zřídit si datovou schránku a orgán veřejné moci je povinen ji pro doručení písemnosti použít,
• zajistit si „dosílání pošty“ na adresu, kterou České poště, s.p., oznámí (placená služba),
• zřídit si u České pošty, s. p., P.O. BOX (placená služba).


Na https://www.postaonline.cz/zmena-doruceni  lze nalézt tyto online mj. žádosti

  • Žádost o doslání již uložené zásilky na novou adresu
  • Žádost o změnu ukládací pošty již uložené zásilky
  • Žádost o prodloužení úložní doby pro vyzvednutí již uložené zásilky
  • Žádost o prodloužení úložní doby pro vyzvednutí došlých zásilek