Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish

Anketa

Třídíte odpad?

Celkem hlasů:
30
Hlasování začalo:
30. 5. 2016
Hlasování končí:
neomezeno

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Geoportál

Geo Data

Navigace

Obsah

Czech - point

Informace pro občany. - Czech POINT v obci Nový Kramolín

Pracoviště Czech Point poskytuje občanům ověřené výpisy z centrálních státních evidencí a rejstříků na jednom místě, aniž by občan musel navštívit několik různých pracovišť.

 

Postup vydání ověřeného výpisu:

Před tím, než půjdete na CZECH-POINT, musíte znát základní údaje o subjektu ke kterému chcete získat přístup.T ato služba není určena k nahlížení do registrů, ale pouze k vystavení ověřeného výstupu z příslušného registru-tento ověřený výstup se stává veřejnou listinou.

 

Pracoviště Czech-POINT:

Vydávají výpisy z veřejných evidencí:
 • Obchodní rejstřík

 • Živnostenský rejstřík

 • Katastr nemovitostí

 • Seznam kvalifikovaných dodavatelů z Informačního systému o veřejných zakázkách

 • Insolvenční rejstřík

Vydávají výpisy z neveřejných evidencí:
 • Rejstřík trestů

 • Bodové hodnocení osoby z Centrálního registru řidičů

 

Výpis z katastru nemovitostí:

 • co potřebujete vědět : katastrální území a číslo listu vlastnictví

 • co dostanete: úplný výpis listu vlastnictví

 • kolik to bude stát:

  • 100,- Kč za první stránku

  • 50,- Kč za každou další i započatou stránku

 • Webový portál registru: http://nahlizenidokn.cuzk.cz/

 

Výpis z obchodníku rejstříku:

 • co potřebujete vědět: IČO ( identifikační číslo organizace )

 • co dostanete: úplný výpis z obchodního rejstříku

 • kolik to bude stát: 

  • 100,- Kč za první stránku

  • 50,- Kč za každou další i započatou stránku

Webový portál registru: http://www.justice.cz/

Registr ekonomických subjektů: http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares.html

 

Výpis ze živnostenského rejstříku:

 • co potřebujete vědět: IČO ( identifikační číslo organizace )

 • co dostanete:úplný výpis ze živnostenského rejstříku

 • kolik to bude stát: 

  • 100,- Kč za první stránku

  • 50,- Kč za každou i započatou stránku

Webový portál registru: http://www.rzp.cz/

Registr ekonomických subjektů: http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares.html

 

Výpis z rejstříku trestů:

co potřebujete:

a) pokud žádost podává sám žadatel – platný doklad totožnosti

b) pokud žádost podává zmocnitel-plnou moc( vzor viz: www.czechpoint.cz) + platný
doklad totožnosti zmocněnce POZOR-není možné vydávat výpis z rejstříku
trestů na jinou osobu, než na tu, která o výpis žádá, bez ověřené plné moci
 • co dostanete: úplný výpis z rejstříku trestů

 • kolik to bude stát: 100,- Kč

 

Výpis z registru řidičů:

 • co potřebujete:

a) pokud žádost podává sám žadatel-platný doklad totožnosti

b) pokud žádost podává zmocnitel-plnou moc (vzor viz. www.czechpoint.cz) + platný doklad totožnosti zmocněnce
 • co dostanete: ověřený výpis z bodového hodnocení osoby

 • kolik to bude stát: 

  • 100,- Kč za první stránku

  • 50,- Kč za každou další i započatou stránku

Registr účastníků provozu modulu autovraků informačního systému odpadového hospodářství:

Od 1.1.2009 dochází ke spuštění online systému pro evidenci přijatých autovraků. Přístup do systému může získat pouze podnikatelský subjekt, který má oprávnění k provozování sběru vybraných autovraků od krajského úřadu.

 

Postup pro získání přístupových údajů je následující:

 • Ověřte si v republikovém seznamu-http://www.mzp.cz/cz/prehled_zpracovatelu_autovraky, zda-li je vaše zařízení evidováno. Pokud není, zkuste na adresu autovraky@cenia.cz.

 • Vyhledejte si kontaktní místo Czech POINT.

 • Na kontaktním místě Czech POINT požádejte o vydání oprávnění k přístupu do MA ISOH (Modulu Autovraky Informačního systému odpadového hospodářství).

 • Pro vydání přístupu potřebujete předložit následující doklady:

  • identifikaci provozovatele – výpis z obchodního rejstříku (v případě, že jej nemáte, Czech POINT jej na místě vystaví), případně živnostenské oprávnění.

  • identifikaci žadatele – platný občanský průkaz.

  • plná moc k převzetí oprávnění k přístupu do MA ISOH – plnou moc vystavuje na žadatele statutární orgán provozovatele v případě, že nežádá o oprávnění k přístupu do MA ISOH osobně. Plná moc musí obsahovat úředně ověřený podpis a musí být vystavena na následujícím

 • Pracovníkem vydávajícím oprávnění k přístupu budete požádáni o identifikaci provozovny, pro kterou se přístup vystavuje. Obecně platí, že pro jednu provozovnu je vydáváno jedno přístupové oprávnění.

Kolik zaplatíte:
 • 100,- Kč/za první stranu

 • 50,- Kč/za každou další stranu

 

Insolvenční rejstřík:

Od 16. 4. 2009 dochází ke spuštění nové činnosti na Czech POINTu. Jedná se o výpis z insolvenčního rejstříku, který je dalším informačním systémem veřejné správy. 
Insolvenční rejstřík je spravován Ministerstvem spravedlnosti. Jedná se o veřejně přístupný rejstřík. Jeho základní úlohou je zajistit maximální míru publicity o insolvenčních řízeních a umožnit sledování jejich průběhu. Prostřednictvím insolvenčního rejstříku jsou zveřejňovány veškeré relevantní informace týkající se insolvenčních správců, dokumenty z insolvenčních spisů i zákonem stanovené informace týkající se dlužníků.

 

Postup pro získání výpisu:

V rejstříku je možné vyhledávat na základě dvou ukazatelů:

 • identifikačního čísla organizace (hledání příslušné organizace) a podle

 • osobních údajů (konkrétní osoba)

Kolik zaplatíte:
 • 100,- Kč/za první stranu

 • 50,- Kč/za každou další stranu

 

Příjem podání:
 • Žádost o zřízení datové schránky

 • Žádost o znepřístupnění údajů k datové schránce a vydání nových

 • Registr živnostenského podnikání - podání pro právnické osoby

 • Registr živnostenského podnikání - podání pro fyzické osob

Provádění autorizovanou konverzi dokumentů
 1. Konverze z listinné do elektronické podoby

 2. Konverze z elektronické do listinné podoby

 3. Ověření provedení autorizované konverze

 

Kdo je oprávněn v této věci jednat ( podat žádost apod. )

O vydání ověřeného výpisu:  z veřejné evidence může požádat jakákoli fyzická i právnická osoba (není ověřována totožnost žadatele), z neveřejné evidence může požádat osoba, které se příslušný výpis týká po prokázání své totožnosti (např. platným občanským průkazem nebo cestovním pasem). V případě žádosti o vydání výpisu z bodového hodnocení řidiče je někdy nezbytné doložit i platný řidičský průkaz. Výpisy z neveřejných evidencí je možné vydat i cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu v ČR a bylo jim přiděleno rodné číslo. Pokud někdo žádá o výpis v zastoupení, musí doložit i úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc) a svoji totožnost.  Poznámka: po provedení úkonu se plná moc žadateli o výpis nevrací.

 

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Ověřený výpis z informačního systému veřejné správy, popř. oprávnění k přístupu do MA ISOH obdrží žadatel bezprostředně po podání žádosti. Všechna podání jsou zpracovávána rovněž bezprostředně po podání žádosti. Autorizovanou konverzi zpracovává pracoviště zpravidla okamžitě, v případě, že se jedná o velký objem konvertovaných dokumentů, je s žadatelem dohodnuta doba předání.

 

Podle kterého právního předpisu se postupuje

 • zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  

 • zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění zákona č. 190/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky se neuplatňují.

 

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Žádné sankce nejsou uplatňovány.