Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish

Anketa

Třídíte odpad?

Celkem hlasů:
26
Hlasování začalo:
30. 5. 2016
Hlasování končí:
neomezeno

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Geoportál

Geo Data

Navigace

Obsah

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 • 1. Název
  Obec Nový Kramolín
 • 2. Důvod a způsob založení
  Obec Nový Kramolín vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990.
  Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 • 3. Organizační struktura
 • 4. Kontaktní spojení
  Nový Kramolín 13
  344 01 Domažlice
  Telefon: +420 379 497 683
  E-mail: info@novykramolin.cz
  WWW: www.novykramolin.cz/
  ID Datové schránky: m2dbigm
  • 4.1. Kontaktní poštovní adresa
   Nový Kramolín 13
   344 01 Domažlice
  • 4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
   Nový Kramolín 13
   344 01 Domažlice
  • 4.3. Úřední hodiny
   pondělí7:30 - 12:3013:00 - 17:00
   úterý7:30 - 13:30
   středa7:30 - 12:3013:00 - 17:00
   čtvrtek7:30 - 13:30
  • 4.4. Telefonní čísla
   +420 379 497 683
  • 4.5. Čísla faxu
   Fax není využíván.
  • 4.6. Adresa internetové stránky
   www.novykramolin.cz/
  • 4.7. Adresa e-podatelny
   info@novykramolin.cz
  • 4.8. Další elektronické adresy
   info@novykramolin.cz
 • 5. Bankovní spojení
  23423321/0100 (KOMBCZPP)
 • 6.
  00572292
 • 7. DIČ
  CZ00572292
 • 8. Dokumenty
 • 9. Žádosti o informace

  Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají

  • ústně – v kanceláři úřadu
  • písemně – osobně v kanceláři úřadu nebo poštou na adresu úřadu
   Obecní úřad Nový Kramolín
   Nový Kramolín 13
   344 01 Domažlice
  • e-mailem: info@novykramolin.cz
  • elektronickým podáním: info@novykramolin.cz
  • telefonicky na tel. čísle: +420 379 497 683
  Úřední hodiny
  pondělí7:30 - 12:3013:00 - 17:00
  úterý7:30 - 13:30
  středa7:30 - 12:3013:00 - 17:00
  čtvrtek7:30 - 13:30

  Zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím - přehled lhůt a termínů

  Lhůty

  • Odkaz na zveřejněnou informaci - § 6 odst. l) - 7 dnů
  • Výzva k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace - § 14 odst. 5, písm. b) - 7 dnů
  • Informace o odložení žádosti nevztahující se k působnosti povinného subjektu - § 14 odst.5, písm. c) - 7 dnů
  • Poskytnutí informace žadateli - § 14 odst. 5, písm. d) - 15 dnů
  • Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace ze závažných důvodů - § 14 odst. 7) - 10 dnů
  • Rozhodnutí o odvolání - § 16 odst. 3) - 15 dnů
  • Upřesnění žádosti o informaci žadatele - § 14 odst. 5, písm. a) - 30 dnů
  • Lhůta pro stížnost žadatele, který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6; kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo §14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti; kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací - § 16a odst. 3 – 30 dnů
  • Odvolání proti rozhodnutí - § 16 odst. 1) - 15 dnů

  Termíny

  • Poskytování informací dle § 5 odst. 1 způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 2) - od 1.1.2001
  • Poskytování informací z registrů způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 3) - od 1. 1. 2002

  Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

  Kdo může o informaci požádat

  • o informaci může žádat každá fyzická nebo právnická osoba, přičemž nemusí zdůvodňovat proč o informaci žádá

  Kdo informaci poskytne

  • kterýkoli státní orgán nebo orgány územní samosprávy (obce)

  Kdy je podání informace povinným subjektem omezeno

  • Je-li požadovaná informace v souladu s právními předpisy označena za utajovanou informaci, k níž žadatel nemá oprávněný přístup, povinný subjekt ji neposkytne.
  • Informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu.
  • Pokud je požadovaná informace obchodním tajemstvím dle ust. § 17 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, resp. dle ust. § 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinný subjekt ji neposkytne.
  • Informace o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem, získané na základě zákonů o daních, poplatcích, penzijním nebo zdravotním pojištění anebo sociálním zabezpečení povinný subjekt podle tohoto zákona neposkytne.

  Další omezení práva na informace

  • Povinný subjekt může omezit poskytnutí informace, pokud:
   1. se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu,
   2. jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí povinného subjektu, pokud zákon nestanoví jinak; to platí jen do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím, nebo
   3. jde o informaci poskytnutou Organizací Severoatlantické smlouvy nebo Evropskou unií, která je v zájmu bezpečnosti státu, veřejné bezpečnosti nebo ochrany práv třetích osob chráněna uvedenými původci označením „NATO UNCLASSIFIED“ nebo „LIMITE“ a v České republice je toto označení respektováno z důvodů plnění povinností vyplývajících pro Českou republiku z jejího členství v Organizaci Severoatlantické smlouvy nebo Evropské unii, pokud původce nedal k poskytnutí souhlas.
  • Povinný subjekt informaci neposkytne, pokud:
   1. jde o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí,
   2. ji zveřejňuje na základě zvláštního zákona a v předem stanovených pravidelných obdobích až do nejbližšího následujícího období, nebo
   3. by tím byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského.
  • Informace, které získal povinný subjekt od třetí osoby při plnění úkolů v rámci kontrolní, dozorové, dohledové nebo obdobné činnosti prováděné na základě zvláštního právního předpisu, podle kterého se na ně vztahuje povinnost mlčenlivosti anebo jiný postup chránící je před zveřejněním nebo zneužitím, se neposkytují. Povinný subjekt poskytne pouze ty informace, které při plnění těchto úkolů vznikly jeho činností.
  • Povinné subjekty dále neposkytnou informace o
   1. probíhajícím trestním řízení,
   2. rozhodovací činnosti soudů, s výjimkou rozsudků,
   3. plnění úkolů zpravodajských služeb
   4. přípravě, průběhu a projednávání výsledků kontrol v orgánech Nejvyššího kontrolního úřadu,
   5. činnosti Ministerstva financí podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo podle zákona o provádění mezinárodních sankcí.
  • Povinný subjekt neposkytne informaci, která je předmětem ochrany práva autorského nebo práv souvisejících s právem autorským (dále jen "právo autorské") , je-li v držení
   1. provozovatelů rozhlasového nebo televizního vysílání, kteří toto vysílání provozují na základě zvláštních právních předpisů,
   2. škol a školských zařízení, které jsou součástí vzdělávací soustavy podle školského zákona a podle zákona o vysokých školách,
   3. knihoven poskytujících veřejné knihovnické a informační služby podle knihovního zákona,
   4. Akademie věd České republiky a dalších veřejných institucí, které jsou příjemci nebo spolupříjemci podpory výzkumu a vývoje z veřejných prostředků podle zákona o podpoře výzkumu a vývoje, nebo
   5. kulturních institucí hospodařících s veřejnými prostředky, jako jsou muzea, galerie, divadla, orchestry a další umělecké soubory.
  • Povinný subjekt neposkytne informaci o činnosti orgánů činných v trestním řízení, včetně informací ze spisů, a to i spisů, v nichž nebylo zahájeno trestní řízení, dokumentů, materiálů a zpráv o postupu při prověřování oznámení, které vznikly činností těchto orgánů při ochraně bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku, předcházení trestné činnosti a při plnění úkolů podle trestního řádu, pokud by se tím ohrozila práva třetích osob anebo schopnost orgánů činných v trestním řízení předcházet trestné činnosti, vyhledávat nebo odhalovat trestnou činnost nebo stíhat trestné činy nebo zajišťovat bezpečnost České republiky.

  Jak se o informaci žádá

  Žádost o poskytnutí informace se podává
  1. ústně, tj osobní návštěvou na příslušném orgánu nebo dotazem provedeným pomocí telekomunikačního zařízení nebo
  2. písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.
  Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

  Co musí písemná žádost obsahovat

  • označena („žádost dle informačního zákona“; „žádost dle z. č. 106/1999 Sb.“; „žádost dle zákona o svobodném přístupu k informacím“, apod.), tj., že se žadatel domáhá poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
  • musí v ní být určeno, kterému povinném subjektu je určena,
  • musí obsahovat u fyzické osoby: jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy trvalého pobytu nebo bydliště a u právnické osoby: název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla, která žádost podává. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.
  • je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické adresy podatelny povinného subjektu, pokud ji povinný subjekt zřídil. Pokud elektronické adresy podatelny nejsou zveřejněny, postačí podání na jakoukoliv elektronickou adresu povinného subjektu.
  • musí z ní být patrno o jakou informaci se žádá.
  • neobsahuje-li žádost uvedené údaje, povinný subjekt posoudí ve smyslu ust. § 14 odst. 5 zákona žádost a:
   1. brání-li nedostatek údajů o žadateli podle odstavce 2 postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží,
   2. v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti,
   3. v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,

  Jaký bude postup povinného subjektu

  • Pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti (dále jen "rozhodnutí o odmítnutí žádosti"), s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.
  • Povinný subjekt žádost odloží, pokud:
   1. se požadované informace nevztahují k jeho působnosti a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,
   2. bránil nedostatek údajů o žadateli postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, povinný subjekt vyzval žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil, avšak žadatel nevyhověl této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení.
  • Nevydá-li povinný subjekt rozhodnutí o odmítnutí žádosti, nebo pokud povinný subjekt žádost neodloží, poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění.

  Co když povinný subjekt žádosti nevyhoví

  • pokud povinný subjekt, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele
  • proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení

  Komu se odvolání posílá

  • odvolání se podává u subjektu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti

  Kdo o odvolání rozhodne

  • o odvolání rozhoduje orgán (příslušný krajský úřad), který je nejblíže nadřízeným povinného subjektu, který rozhodnutí vydal
  • ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal
  • proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.
 • 10. Příjem žádostí a dalších podání
  Podatelna
 • 11. Opravné prostředky

  Co když orgán žádosti nevyhoví

  Odvolání

  • Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení.
  • Odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
  • O odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.
  • Ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem.
  • Proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

  Stížnost

  • Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen "stížnost") může podat žadatel,
   1. který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,
   2. kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
   3. kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo
   4. který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.
  • Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.
  • Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne
   1. doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,
   2. uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.
  • O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.
  • Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
  • Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.
  Pozn. Pro podání opravného prostředku není vytvořen žádný formulář. Opravný prostředek lze buď podat písemně nebo ústně do protokolu. Z podání musí být zřejmé, kdo jej činí a proti jakému rozhodnutí je podání učiněno.
 • 12. Formuláře

  Formulář k podání žádosti - fyzická osoba Staženo: 381x | Datum vložení: 08.06.2016

  Formulář k podání žádosti- právnická osoba Staženo: 359x | Datum vložení: 08.06.2016

 • 13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací
  Návody pro řešení životních situací na portal.gov.cz
 • 14. Předpisy
  • 14.1. Nejdůležitější používané předpisy

   Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje

   • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
    (upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací, postup při rozhodování a poskytnutí informací a oprávnění žadatele v případě odmítnutí informací).
   • zákon č. 167/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
    (Tento zákon upravuje používání elektronického podpisu, poskytování souvisejících služeb, kontrolu povinností stanovených tímto zákonem a sankce za porušení povinností stanovených tímto zákonem).
   • zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění
    (upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy).
   • zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
   • zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
   • zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
   • zákon č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
   • zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
   • Platné obecně závazné vyhlášky
   • Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce zde
  • 14.2. Vydané právní předpisy
   Obec Nový Kramolín vydává m.j. obecně závazné vyhlášky, které mají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.
   Úřední deska
 • 15. Úhrady za poskytování informací
  • 15.1. Sazebník úhrad za poskytování informací

   Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.

    

   • Obec Nový Kramolín je ze zákona oprávněno žádat za poskytnutí informace úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat, odesláním informací a mimořádně rozsáhlým vyhledáníminformací.

   • Pokud obec bude za poskytnutí informace požadovat úhradu, písemně vám tuto skutečnost spolu s výší úhrady oznámíme před poskytnutím požadované informace. Poskytnutí informace je v tomto případě podmíněno zaplacením požadované úhrady. (http://portal.gov.cz/portal/obcan/#10821 § 17)

   • Výše úhrady za poskytnutí informace je na základě stanovení starosta obce obce dne 19.6.2013 paušálně stanovena dle tohoto sazebníku:

    • náklady za mimořádně rozsáhlé vyhledání informace: 25,- Kč za každou započatou čtvrthodinu výkonu při vyhledávání informace

    • materiálové náklady

    • 2,- Kč za každou započatou stránku kopie formátu A4

    • 4,- Kč za každou započatou stránku kopie formátu A5

    • doručovací náklady: hodnota poštovného dle platného ceníku pošt.

   • Úhradu za poskytnutí informace můžete její výše provést

    • platbou v hotovosti na pokladně obecního úřadu

    • bezhotovostní platbou na účet obce Nový Kramolín 23423321/0100

    • platbou poštovní poukázkou příjemce Obec Nový Kramolín,Nový Kramolín13,344 01 Domažlice

  • 15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
   Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.
 • 16. Licenční smlouvy
  • 16.1. Vzory licenčních smluv
   Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
  • 16.2. Výhradní licence
   V současné době nejsou pro Obec Nový Kramolín poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
 • 17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

  Výroční zpráva za rok 2010 Staženo: 400x | Datum vložení: 24.09.2018

  Výroční zpráva za rok 2011 Staženo: 420x | Datum vložení: 31.05.2016

  Výroční zpráva za rok 2012 Staženo: 414x | Datum vložení: 25.09.2018

  Výroční zpráva za rok 2013 Staženo: 422x | Datum vložení: 25.09.2018

  Výroční zpráva za rok 2014 Staženo: 458x | Datum vložení: 25.09.2018

  Výroční zpráva za rok 2015 Staženo: 428x | Datum vložení: 25.09.2018

  Výroční zpráva za rok 2016 Staženo: 282x | Datum vložení: 25.09.2018

  Výroční zpráva za rok 2017 Staženo: 208x | Datum vložení: 25.09.2018

  Výroční zpráva za rok 2018 Staženo: 83x | Datum vložení: 09.01.2019

 • Poskytnuté informace

  Rok 2009

  Dotaz:

  Žádost o sdělení výše nákladů, které byly vynaloženy na opravu obecního malotraktoru,který byl v lese poškozen v listopadu 2006.Oprava byla prováděna následně. Malotraktor byl poškozen 2X.

  Odpověď:

  V roce 2006 nebyla provedena žádná oprava obecního malotraktoru.


   

  Žádost:

  Zaslání investičních plánů Vašeho města/obce pro rok 2009,resp.seznamu projektů, které jsou plánovány městem/ obcí na rok 2009 a budou financovány z rozpočtů obce nebo z veřejných rozpočtů. U těchto rozpočtů žádáme o : název projektu,popis projektu,rozpočet projektu,plánovaný termín započetí projektu,předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele.

  Odpověď:

  Veškeré informace, které požadujete jsou součástí dlouhodobého investičního záměru obce. Tyto informace jsou zveřejněné na internetových stránkách obce( zápisy a usnesení z jednání ZO ).


   

  Žádost:

  Studie o využívání veřejných prostředků na webovou prezentaci obce a jejich trendech 2010/2011.

  Pod koho u vás spadá agenda webové prezentace obce? Obsahují Vaše webové stránky představení zajímavých míst a památek v obci a okolí pomocí fotogalerie?Obsahuje fotogalerie letecké snímky?Má obec zpracovanou videoprezentaci zajímavých míst a tradičních akcí?Vlastní obce 3D virtuální prohlídky? Má obec na svých stránkách interaktivní mapu?

  Odpověď:

  Účetní obce.Ano, máme fotogalerii vytvořenou vlastními silami.Ne, a neplánujeme jejich pořízení.Ne, a neplánujeme jejich pořízení.Ne, a tento typ představení nezvažujeme.Ne a přidání neplánujeme.


   

  Rok 2010

  Žádost:

  Zda v období od 24.11.1990 do 30.6.2006 proběhlo na území Vaší obce místní referendum. Pokud ano žádám o poskytnutí následujících informací o místním referendu:datum konání referenda,otázka referenda,celkový počet oprávněných osob,počet vydaných obálek,neplatné hlasy hlasy pro variantu ANO, hlasy pro variantu NE,počet oprávněných osob-které se zdržely hlasování,kdo byl iniciátorem referenda.

  Odpověď:

  V obci Nový Kramolín v období od 24.11.1990 do 30.6.2006 neproběhlo žádné referendum


   

  Rok 2011

  Žádost:

  zaslání investičních plánů Vašeho města/obce pro rok 2011,resp.seznam stavebních projektů,které jsou plánovány městem/obcí na rok 2011 a budou financovány z rozpočtů obce nebo z jiných veřejných rozpočtů. U těchto projektů žádáme o :název projektu,stručný popis projektu,rozpočet projektu,plánovaný termín započetí projektu,předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele.

  Odpověď:

  Investiční plány obce na rok 2011 jsou tyto:

  a) výstavba kanalizace splaškové vody a přepouštěcí stanice s následným připojením na ČOV v Postřekově. Rozpočet této akce je cca 28.000.000,- Kč. Termín započetí projektu je v letech 2011-2012,s tím také souvisí předpokládaný termín výběrového řízení v letech 2011-2012. Vše samozřejmě závisí na získání dotace na tuto akci.

  b) Oprava skladu nářadí, techniky a strojů. Jedná se o opravu střechy,žlabů a zdiva na budově skladu a přilehlé stodole. Rozpočet této akce je cca 400.000,- Kč. Termín započetí projektu a výběrového řízení je III.čtvrtletí 2011.I v tomto případě se akce bude odvíjet od přidělení dotace.


   

  Rok 2012

  Žádost:

  Zda vaše obec/městys,město/ plánuje v roce 2012 investice, které budou spojeny s řešením bezbariérovosti,a to pomocí schodolezů,schodišťových plošin,zdvižných vertikálních plošin/ výtahů pro ZTP/,nájezdových ramp,stropních závěsných systémů, apod.

  Odpověď:

  Obec Nový Kramolín neplánuje v roce 2012 investice spojené s řešením bezbariérovosti.


   

  Žádost:

  zaslání investičních plánů Vašeho města/obce pro rok 2012,resp.seznam stavebních projektů,které jsou plánovány městem/obcí na rok 2012 a budou financovány z rozpočtů obce nebo z jiných veřejných rozpočtů. U těchto projektů žádáme o :název projektu,stručný popis projektu,rozpočet projektu v mil Kč,plánovaný termín započetí projektu,předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele.

  Odpověď:

  obec Nový Kramolín má v roce 2012 jeden investiční plán a to vybudování splaškové kanalizace. Jedná se o kanalizaci v obci a výtlak do ČOV v Postřekově. Rozpočet této akce činí cca 22.000.000,- Kč. Plánovaný termín započetí akce je květen 2012.Předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele je duben 2012. Akce se uskuteční v případě, že obec získá dotaci.


   

  Žádost:

  1. o kopii dokumentu  ( smlouvy ) o poskytnutí a využití dotace z Plzeňského  kraje na opravu střechy bývalé    kovárny

  2. o kopii dokumentu, vyrozumění nebo odpovědi na žádost o poskytnutí dotace na kanalizaci v Novém Kramolíně

  3.kompletní vyúčtování pořádání pouťových zábav pořádaných NOTOR CLUBEM Nový Kramolín v září 2011-kolik bylo prodáno vstupenek   a kolik za ně bylo utženo.Kolik činily výdaje  na kapely a z jakých prostředků byly zaplaceny. Jaké náklady obce a jaký byl čistý zisk NOTOR CLUBU.

  4. vyrozumění,  jaké kroky učinila obec na podnět k prošetření zda byly hudební produkce NOTOR CLUBU při pořádání pouťových oslav v září 2011 nahlášeny na OSU

  5.informace jak je nakládáno s obecním majetkem.Jedná se o zboží, které zůstalo po ukončení podnikání obce Nový Kramolín v místním pohostinství,konkrétně, kdo se zbožím manipuluje, kdo zboží prodává a jakým způsobem je zboží placeno na účet obec.Kolik bylo dposud na účet obce zaplaceno, kolik zbývá hodnota neprodaného zboží a podle jakého zákona či pravidel je s tímtpo majetkem obce nakládáno

  Odpověď:

  Vzhledem k delší nemoci administrativní pracovnice OÚ a nepřítomnosti jednatele NOTOR CLUBU , Vám poskytujeme informaci opožděně, za což se omlouváme.Informace Vám bude poskytnuta doporučeným dopisem po zaplacení nákladů spojených s vyhledáváním informace v souladu se zákenm 106/1999 Sb. a schváleným ceníkem.
  Žadatel náklady spojené s vyhledáváním informací nezaplatil, proto mu nebyly poskytnuty.


   

  Rok 2013

  Žádost:

  zaslání investičních plánů Vašeho města/obce pro rok 2013,resp.seznam stavebních projektů,které jsou plánovány městem/obcí na rok 20123a budou financovány z rozpočtů obce nebo z jiných veřejných rozpočtů. U těchto projektů žádáme o :název projektu,stručný popis projektu,rozpočet projektu v mil Kč,plánovaný termín započetí projektu,předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele.

  Odpověď:

  Název projektu: „ Přípojky na kanalizaci“

  Popis projektu: připojení nemovitostí v obci na splaškovou kanalizaci

  Rozpočet projektu: cca 3,9 mil. Kč

  Plánovaný termín započetí projektu: březen- duben 2013

  Předpokládaný termín výběr.řízení: únor 2013

   

  Název projektu: „ Zateplení budovy OÚ a MŠ“

  Popis projektu: snížení energetické náročnosti budovy OÚ a MŠ

  Rozpočet projektu: cca 1,2 mil. Kč

  Plánovaný termín započetí projektu: květen 2013

  Předpokládaný termín výběr.řízení: únor 2013

  ROK 2014

  Žádost:

  o zaslání investičních plánů obce pro rok 2014,seznam stavebních projektů,které jsou plánovány na rok 2014 a budou financovány z rozpočtu obce nebo jiných veřejných rozpočtů.

  Odpověď:

  V roce 2014 by obec chtěla provést stabilizacci finannčních zdrojů, neboť v roce 2012 a 2013 proběhly 2 velké akce.

   

  ROK 2015

  Žádost:

  O zaslání investičních plánů obce pro rok 2015 ,seznam stavebních projektů,které jsou plánovány na rok 2015 a budou financovány z rozpočtu obce nebo jiných veřejných rozpočtů.

  Odpověď:

  V roce 2015 má obec v plánu vypracování projektu na vodovod v částce cca 62.000,- Kč a projekt na nové veřejné osvětlení v částc ecca 50.000,- Kč. jiné investiční výdaje v plánu nemá.

   

  ROK 2016

  Žádost:

  O zaslání investičních plánů obce pro rok 2016 ,seznam stavebních projektů,které jsou plánovány na rok 2016 a budou financovány z rozpočtu obce nebo jiných veřejných rozpočtů

  Odpověď:
  Nebylo odpovězeno, neboť žadatel neuhradit poplatek za poskytnutí informace.

   

  ROK 2017

  Žádost:

  O zaslání investičních plánů obce pro rok 2016 ,seznam stavebních projektů,které jsou plánovány na rok 2017 a budou financovány z rozpočtu obce nebo jiných veřejných rozpočtů

  Odpověď:
  Nebylo odpovězeno, neboť žadatel neuhradit poplatek za poskytnutí informace

   

  Žádost:

  O poskytnutí informací týkajících se způsobu realizace třídění a nakládání s odpady v obci.

  Odpověď:
  Nebylo odpovězeno, neboť žadatel neuhradit poplatek za poskytnutí informace

   

  Žádost:

  O základní informaci o stouvavě veřejného osvětlení k 1.5.2017

  Odpověď:
  Nebylo odpovězeno, neboť žadatel neuhradit poplatek za poskytnutí informace

   

  Žádost:

  O vstup další autorizované obalové splečnostina trh.

  Odpověď:
  Nebylo odpovězeno, neboť žadatel neuhradit poplatek za poskytnutí informace

   

  Žádost:

  Ohledně územního plánu obce

  Odpověď:
  ÚP obce ještě nebyl schválen, ale proběhlo již veřejné výběrové řprojednání ÚP. Nyný se budou řešit připomíny,předběžný termín schválení ještě není znám.                                                   

   

  ROK 2018            

   

  Žádost:

  Jak obec zajišťuje výkon osoby pověřené ochranou osobních údajů.jaká je výše odměny sjednaná s pověřencem,kolik korun obec vynaložila v roce 2017 a 2018 na uvedení orgaizce do souladu s GDPR,kolik činily celkové náklady na GDPR.

  Odpověď:
  Externím poskytovatel je pověřenec.Veškeré náklady byly v odpovědi vyčísleny.

   

  ROK  2019              

  Žádost:    přijatá  31.1.2019, zveřejněná 30.5.2019

  zaslání investičních plánů Vašeho města, Krajského úřadu či obce pro rok 2019. Resp.investičníchústavebních projektů,či rekonstrukcí, které plánujete uskutečnit v letech 2019-2022.Případně jsou dokončovány z předchozích let a budou financovány z rozpočtu města, obce, krajského úřadu nebo z dotačních titulů či za  jejich podpory.

  Odpověď: odeslána 7.2.2019, zveřejněna 30.5.2019

  Název projektu: „ Chodník u silnice č.II/195 v obci“

  Popis projektu: vybudování chodníku v obci

  Projektová kancelář: firma Ptáčník Domažlice

  Rozpočet projektu: cca 5.200.000 ,-  Kč

  Plánovaný termín započetí projektu: květen 2019

  Vybraná firma na základě výběrového řízení: firma Ing. Oldřicha Kovaříka

   

  Název projektu: „ Výměna hydrantů, šoupat a uzávěrů vodovodního řadu Nový Kramolín“

  Popis projektu: z důvodu budování chodníků v obci je nutná výměna stávajících, které v současné době již neodpovídají normán a jsou zastaralé

  Rozpočet projektu: cca 520.000 ,- Kč

  Plánovaný termín započetí projektu: březen 2019

  vybraná firma: firma Praves Domažlice

   

  Další plánované investiční akce jsou ve Strategickém a rozvojovém plánu obce, který je zveřejněn na stránkách obce www.novykramolin.cz

  Žádost přijatá  19.8.2019, zveřejněná 21.8.2019

  o poskytnutí informace, zda firma Domistav CZ a.s. IČO 27481107 či firma DOMISTAV HK s.r.o IČO 26007177, obě se sídlem Foersterova 897, 500 02 Hradec Králové  podala vůči našemu orgánu veřejné moci nabídku ve smyslu veřejných zakázek.

   

  Odpověď odeslána 21.8.2019, zveřejněna 21.8.2019

  Ani jedna z výše uvedených firem nepodala vůči našemu orgánu nbídku ve smyslu veřejných zakázek