Obec Nový Kramolín
Nový Kramolín

Dotace a publicita

Obec Nový Kramolín dostala tyto dotace a finanční příspěvky

Rok 2011

Dotace na  akci „ OBNOVA ZELENĚ V OBCI NOVÝ KRAMOLÍN „ ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci operačního programu Životní prostředí  prioritní osa 6.

Smlouva podepsaná  2011

Celkové výdaje:

460.412,- Kč

Z toho :

nezpůsobilé výdaje

28.374,- Kč

 

Vlastní zdroje

108.009,50 Kč

 

Dotace ERDF

302.426,60 Kč

 

Dotace SFŽP

21.601,90 Kč

 

Dotace na akci  „ Oprava střechy a stěn obecní hospodářské budovy“ z Krajského  úřadu Plzeňského kraje

Smlouva podepsaná 2011

Celkové výdaje:

 

302.833,- Kč

Z toho:

dotace

300.000,- Kč

 

vlastní zdroje

2.833,- Kč

 

Příspěvek na politiku zaměstnanosti  z ministerstva práce a sociálních věci na  aktivní politiku zaměstnanosti 

Celkový příjem

66.304,- Kč

 

Finanční příspěvek z krajského úřadu Plzeňského kraje na obnovu lesních porostů

Celkový příjem

70.150,- Kč


Rok 2012

Dotace na akci „ Překrytí střechy nad sálem u hospody v Novém Kramolíně“ z programu stabilizace a obnovy Plzeňského kraje 2012.

Celkové výdaje:

 

233.437,- Kč

Z toho :

dotace

141.000,- Kč

 

vlastní zdroje

92.437,- Kč

 

Příspěvek na politiku zaměstnanosti  z ministerstva práce a sociálních věci na  aktivní politiku zaměstnanosti   z operačního programu  lidské zdroje a zaměstnanost

Celkový příjem

146.060,- Kč

Z toho:

příspěvek  prostředky CZ

21.908,- Kč

 

Příspěvek prostředky EU

124.152,- Kč

 

Finanční příspěvek z krajského úřadu Plzeňského kraje na obnovu lesních porostů

Celkový příjem

78.975,-  Kč


Rok 2013

Dotace na akci „ Nový Kramolín – kanalizace „ z Programu rozvoje venkova, poskytnutá ze Státního zemědělského intervenčního fondu

Zbytek dotace ve výši   7.806.959,-Kč byla obci proplacena v roce 2014 z toho

Prostředky z EU 5.855.219,- Kč

Prostředky z CZ 1.951.740,- Kč

Celkový finanční výdej: vztahující se k dotaci

V roce 2012

V roce 2013

Nezpůsobilý výdej k dotaci 2013

15.035.060,28 Kč

1.642.240,72 Kč

55.998Kč                                     

Z toho :

Dotace  příjem v roce 2013- prostředky z EU

5.401.904,- Kč

 

Dotace příjem v roce 2013-prostředky z CZ

1.800.635,- Kč

 

Vlastní zdroje-podíl obce k dotaci

1.667.731,-Kč

 

Nezpůsobilé výdaje k dotaci

55.998,- Kč

Příspěvek na politiku zaměstnanosti  z ministerstva práce a sociálních věci na  aktivní politiku zaměstnanosti   z operačního programu  lidské zdroje a zaměstnanost

Celkový příjem

154.770,- Kč

Z toho:

příspěvek  prostředky CZ

23.215,- Kč

 

Příspěvek prostředky EU

131.555,- Kč

 

Finanční příspěvek z krajského úřadu Plzeňského kraje na obnovu lesních porostů

Celkový příjem

24.122,-  Kč


Rok 2014

Příspěvek na politiku zaměstnanosti  z ministerstva práce a sociálních věci na  aktivní politiku zaměstnanosti   z operačního programu  lidské zdroje a zaměstnanost

Celkový příjem

63.345,- Kč

Z toho:

příspěvek  prostředky CZ

9.501,- Kč

 

Příspěvek prostředky EU

53.844,- Kč

 

Dotace na akci- Snížení energetické náročnosti objektu OU Nový Kramolín, z prostředků programu Zelená úsporám

poskytovatel Ministerstvo životního prostředí

Celkové výdaje

1.847.786,- Kč

Z toho:

příjem dotace

751.500,- Kč

 

podíl obce k dotaci

1.024,866,- Kč

 

neuznatelný výdej k dotaci

71.420,- Kč

 

Dotace na akci Nový Kramolín - vrt HV 01

Za finanční podpory OPŽP/ ERDF byl vybudován v obci Nový Kramolín průzkumný hydrogeologický vrt "HV 01", včetně provedení hydrodynamických zkoušek a laboratorních rozborů, kterým bude do budoucna obec zásobována pitnou vodou.

1 

Celkové výdaje v roce 2014

214.714,50,- Kč

Z toho:

příjem  části dotace z ERDF

příjem části dotace ze SR

136.170,42,- Kč

8.010.02 Kč

 

podíl obce k dotaci

neuznatelný výdej k dotaci

nevztahuje se k dotaci

16.020,06,- Kč

32.734,- Kč

21.780,- Kč

 


Rok 2015

Příspěvek na politiku zaměstnanosti  z ministerstva práce a sociálních věci na  aktivní politiku zaměstnanosti   z operačního programu  lidské zdroje a zaměstnanost

Celkový příjem

123.043,- Kč

Z toho:

příspěvek  prostředky CZ

18.453,- Kč

 

Příspěvek prostředky EU

104.590,- Kč

 

Dotace na akci Nový Kramolín - vrt HV 01

Za finanční podpory OPŽP/ ERDF byl vybudován v obci Nový Kramolín průzkumný hydrogeologický vrt "HV 01", včetně provedení hydrodynamických zkoušek a laboratorních rozborů, kterým bude do budoucna obec zásobována pitnou vodou.

1 

Celkové výdaje v roce 2015

41.744,98,- Kč

Z toho:

příjem  části dotace z ERDF

příjem části dotace ze SR

35.483,24,- Kč

2.087,24Kč

 

podíl obce k dotaci

 

 

4.174,50,- Kč

 

 

 

Finanční příspěvek z krajského úřadu Plzeňského kraje na obnovu lesních porostů

Celkový příjem

34.134,-  Kč

 

Dotace na akci „ Výměna střešní krytiny na budově hasičské zbrojnice“ z dotačního titulku PSOV PK 2015-Projekty obcí

Celkové výdaje:

 

205.507,- Kč

Z toho :

dotace

120.000,- Kč

 

vlastní zdroje

85.507,- Kč

 

Dotace z ministerstva kultury na opravu sochy Nejsvětější trojice

Celkové výdaje:

 

78.045,- Kč

Z toho :

dotace

51.000,- Kč

 

vlastní zdroje

27.045,- Kč

 

Rok 2016

Dotace na akci „ Územní plán Nový Kramolín“ z dotačního Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje(PSOV PK 2016 ). Přjatá dotace v r oce 2016 ve výši 194.000,- Kč celkové náklady dle smlouvy 270.950,- Kč

Celkové výdaje v roce 2016:

v roce 2012-2018  výdaje:

 

215.950,- Kč

185.000,- Kč

Z toho :

dotace

194.000,- Kč

 

podíl obce k dotaci

 

vlastní zdroje  obce nevztahující se k dotaci

76.950,- Kč

 

 

130.000,- Kč

 

Dotace na akci „ Oprava havarijního stavu stropu hospodářské boduvy  v Novém Kramolíně“ z dotačního titulu " Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí Plzeňského kraje 2016 "

Příjem dotace

 

100.000,- Kč

 

Dotace na akci „ Řešení odtoku dešťových vod z budovy č.p.13“ z dotačního  programu -Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje (PSOV PK 2016 ). Přjatá dotace v r oce 2016 ve výši 110.000,- Kč celkové náklady dle smlouvy 210.705,- Kč

Celkové výdaje v roce 2016:

 

174.136,- Kč

Z toho :

dotace

110.000,- Kč

 

vlastní zdroje

64.136,- Kč

 

Finanční příspěvek z krajského úřadu Plzeňského kraje na obnovu lesních porostů z dotačního programu Podpora hospodaření v lesích 2014-2020

Celkový příjem

186.300,-  Kč


ROK 2017

Dotace na akci „ Oprava havarijního stavu stropu hospodářské boduvy  v Novém Kramolíně“ z dotačního titulu " Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí Plzeňského kraje 2016 "

 

Celkové výdaje v roce 2017:

 

131.126,- Kč

Z toho :

dotace

100.00,- Kč

 

vlastní zdroje

31.126,- Kč

 

Příspěvek na politiku zaměstnanosti  z ministerstva práce a sociálních věci na  aktivní politiku zaměstnanosti   z operačního programu  lidské zdroje a zaměstnanost

 

Celkový příjem

75.000,-  Kč

 

Dotace na "Rekonstrukce veřejného osvětlení" z dotačního titulu" Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí Plzeňského kraje 2017 . "

 

Celkové výdaje v roce 2017:

 

2.081.441,45,- Kč

Z toho :

dotace

 

300.00,- Kč

 

podíl obce k dotaci

vlastní zdroje obce nevztahující se k dotaci  v roce 2017

 

vlastní zdroje obce nevztahující se k dotaci v roce 2018

1.511.340,- Kč

 

270.101,45 Kč

 

 

149.221,74 Kč

 

 

Dotace na obnovu lesních porostů

logo

Celkový příjem

74.806,-  Kč

 

 

Příspěvek na politiku zaměstnanosti  z ministerstva práce a sociálních věci na  aktivní politiku zaměstnanosti 

Celkový příjem

75.000,- Kč


ROK 2018

Dotace na provoz prodejny v obci Nový Kramolín

Celkové výdaje v roce 2018:

 

35.000,- Kč

Z toho :

dotace

31.000,- Kč

 

vlastní zdroje

4.000,- Kč

 

Dotace na akci" Výměna hydrantů, šoupat a uzávěrů na vodovodním řadu Nový Kramolín ve výši 200.000,- Kč

Celkové výdaje v roce 2018:

 

0,- Kč

Z toho :

dotace

0,- Kč

 

vlastní zdroje

0,- Kč

 

Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kráje v roce 2018.

Celkové výdaje v roce 2018:

 

18.437,- Kč

Z toho :

dotace

12.000,- Kč

 

vlastní zdroje

6.437,- Kč

 

Příspěvek na politiku zaměstnanosti  z ministerstva práce a sociálních věci na  aktivní politiku zaměstnanosti 

Celkový příjem

64.044,- Kč


ROK 2019

 

 

Dotace na akci" Výměna hydrantů, šoupat a uzávěrů na vodovodním řadu Nový Kramolín ve výši 200.000,- Kč. Dotace byl přijata na účet obce v roce 2018.

Celkové výdaje v roce 2019:

 

522.479,- Kč

Z toho :

dotace

200.000,- Kč

 

vlastní zdroje

322.479,- Kč

 

Dotace na : Arboristické ošetření významných stromů Nový Kramolín, ve výši 14.900,- Kč.

Celkové výdaje v roce 2019:

 

21.125,- Kč

Z toho :

dotace

14.900,- Kč

 

vlastní zdroje

6.225,- Kč

 

 

Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kráje v roce 2019.

Celkové výdaje v roce 2019:

 

34.460,- Kč

Z toho :

dotace

29.900,- Kč

 

vlastní zdroje

4.560,- Kč

 

Dotace na provoz prodejny v obci Nový Kramolín

Celkové výdaje v roce 2019:

 

33.334,- Kč

Z toho :

dotace

30.000,- Kč

 

vlastní zdroje

3.334,- Kč

 

Dotace na obnovu lesních porostů

logo

Celkový příjem

73.600,-  Kč

 

Dotace na zmírnění dopadů kúrovcové kalamity

logo

Celkový příjem

24.038,-  Kč

 

KRAJE PRO BEZPEČNÝ INTERNET

Dotace na jednotku SDH

Celkový příjem

800,-  Kč

Úřad

Komunální služby

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5
6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19
20 21 22 23
24
25
26
27
28
29 30
31
1
2
3
4
5
6

Překlad (translations)

Geoportál

Geo Data

Kontakt

Nový Kramolín 13
344 01 Domažlice

tel.: +420 379 497 683 
(tel. jen ve čtvrtek 17:00-18:00 hod.)
mob.: +420 728 024 532

Počasí

dnes, středa 19. 1. 2022
mírné sněžení 3 °C -3 °C
čtvrtek 20. 1. sněžení 1/-3 °C
pátek 21. 1. sněžení -2/-10 °C
sobota 22. 1. oblačno -2/-11 °C

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Anketa

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

O naší obci

Ves Nový Kramolín leží 3,5 km jižně od Poběžovic a 11 km západně od Domažlic, v nadmořské výšce 462 metrů. Původní jméno obce – Gramatin, bylo zaznamenáno v roce 1654. Od roku 1854 se vesnice jmenuje Kramolín a současnou podobu získal název teprve roku 1886.

 

Samotný vznik obce lze klást do doby ještě o několik desetiletí dříve než do r. 1379, ze kterého pochází první písemná zmínka o Kramolínu jako o vsi pusté.
V té době byla ves součástí panství Pivoň augustiniánského kláštera a bylo tomu tak až do r. 1786.