Obec Nový Kramolín
Nový Kramolín

Dotace a publicita

Obci Nový Kramolín byly poskytnuty následující dotace a finanční příspěvky:

Rok 2011

Dotace na  akci "OBNOVA ZELENĚ V OBCI NOVÝ KRAMOLÍN" ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci operačního programu Životní prostředí  prioritní osa 6.

Smlouva podepsaná  2011

Celkové výdaje:

460.412,- Kč

Z toho :

nezpůsobilé výdaje

28.374,- Kč

 

Vlastní zdroje

108.009,50 Kč

 

Dotace ERDF

302.426,60 Kč

 

Dotace SFŽP

21.601,90 Kč

 

Dotace na akci  „ Oprava střechy a stěn obecní hospodářské budovy“ z Krajského  úřadu Plzeňského kraje

Smlouva podepsaná 2011

Celkové výdaje:

 

302.833,- Kč

Z toho:

dotace

300.000,- Kč

 

vlastní zdroje

2.833,- Kč

 

Příspěvek na politiku zaměstnanosti  z ministerstva práce a sociálních věci na  aktivní politiku zaměstnanosti 

Celkový příjem

66.304,- Kč

 

Finanční příspěvek z krajského úřadu Plzeňského kraje na obnovu lesních porostů

Celkový příjem

70.150,- Kč


Rok 2012

Dotace na akci „ Překrytí střechy nad sálem u hospody v Novém Kramolíně“ z programu stabilizace a obnovy Plzeňského kraje 2012

Celkové výdaje:

 

233.437,- Kč

Z toho:

dotace

141.000,- Kč

 

vlastní zdroje

  92.437,- Kč

 

Příspěvek na politiku zaměstnanosti  z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na  aktivní politiku zaměstnanosti  z operačního programu  Lidské zdroje a zaměstnanost

Celkový příjem

146.060,- Kč

Z toho:

příspěvek  prostředky CZ

  21.908,- Kč

 

Příspěvek prostředky EU

124.152,- Kč

 

Finanční příspěvek z Krajského úřadu Plzeňského kraje na obnovu lesních porostů

Celkový příjem

78.975,-  Kč


Rok 2013

Dotace na akci „ Nový Kramolín – kanalizace" z Programu rozvoje venkova poskytnutá ze Státního zemědělského intervenčního fondu

Zbytek dotace ve výši 7.806.959,- Kč byl obci proplacen v roce 2014, z toho

Prostředky z EU 5.855.219,- Kč

Prostředky z CZ 1.951.740,- Kč

Celkový finanční výdej: vztahující se k dotaci

V roce 2012

V roce 2013

Nezpůsobilý výdej k dotaci 2013

15.035.060,28 Kč

  1.642.240,72 Kč

       55.998,00 Kč                                     

Z toho :

Dotace  příjem v roce 2013 - prostředky z EU

5.401.904,- Kč

 

Dotace příjem v roce 2013 - prostředky z CZ

1.800.635,- Kč

 

Vlastní zdroje - podíl obce k dotaci

1.667.731,-Kč

 

Nezpůsobilé výdaje k dotaci

55.998,- Kč

Příspěvek na politiku zaměstnanosti  z Ministerstva práce a sociálních věcí na  aktivní politiku zaměstnanosti   z operačního programu  Lidské zdroje a zaměstnanost

Celkový příjem

154.770,- Kč

Z toho:

příspěvek  prostředky CZ

23.215,- Kč

 

Příspěvek prostředky EU

131.555,- Kč

 

Finanční příspěvek z Krajského úřadu Plzeňského kraje na obnovu lesních porostů

Celkový příjem

24.122,-  Kč


Rok 2014

Příspěvek na politiku zaměstnanosti  z Ministerstva práce a sociálních věcí na  aktivní politiku zaměstnanosti   z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Celkový příjem

63.345,- Kč

Z toho:

příspěvek  prostředky CZ

  9.501,- Kč

 

příspěvek prostředky EU

53.844,- Kč

 

Dotace na akci  "Snížení energetické náročnosti objektu OÚ Nový Kramolín" z prostředků programu Zelená úsporám

poskytovatel Ministerstvo životního prostředí

Celkové výdaje

1.847.786,- Kč

Z toho:

příjem dotace

    751.500,- Kč

 

podíl obce k dotaci

1.024.866,- Kč

 

neuznatelný výdej k dotaci

     71.420,- Kč

 

Dotace na akci "Nový Kramolín - vrt HV 01"

Za finanční podpory OPŽP/ERDF byl vybudován v obci Nový Kramolín průzkumný hydrogeologický vrt "HV 01" včetně provedení hydrodynamických zkoušek a laboratorních rozborů, kterým bude do budoucna obec zásobována pitnou vodou.

1 

Celkové výdaje v roce 2014

214.714,50,- Kč

Z toho:

příjem  části dotace z ERDF

příjem části dotace ze SR

136.170,42,- Kč

      8.010.02 Kč

 

podíl obce k dotaci

neuznatelný výdej k dotaci

nevztahuje se k dotaci

16.020,06,- Kč

32.734,- Kč

21.780,- Kč

 


Rok 2015

Příspěvek na politiku zaměstnanosti  z Ministerstva práce a sociálních věcí na  aktivní politiku zaměstnanosti   z operačního programu  Lidské zdroje a zaměstnanost

Celkový příjem

123.043,- Kč

Z toho:

příspěvek  prostředky CZ

   18.453,- Kč

 

příspěvek prostředky EU

104.590,- Kč

 

Dotace na akci "Nový Kramolín - vrt HV 01"

Za finanční podpory OPŽP/ ERDF byl vybudován v obci Nový Kramolín průzkumný hydrogeologický vrt "HV 01" včetně provedení hydrodynamických zkoušek a laboratorních rozborů, kterým bude do budoucna obec zásobována pitnou vodou.

1 

Celkové výdaje v roce 2015

41.744,98 Kč

Z toho:

příjem  části dotace z ERDF

příjem části dotace ze SR

35.483,24 Kč

  2.087,24 Kč

 

podíl obce k dotaci

 

 

   4.174,50 Kč

 

 

 

Finanční příspěvek z krajského úřadu Plzeňského kraje na obnovu lesních porostů

Celkový příjem

34.134,-  Kč

 

Dotace na akci „ Výměna střešní krytiny na budově hasičské zbrojnice“ z dotačního titulku PSOV PK 2015 - Projekty obcí

Celkové výdaje:

 

205.507,- Kč

Z toho:

dotace

120.000,- Kč

 

vlastní zdroje

  85.507,- Kč

 

Dotace z Ministerstva kultury ČR na opravu sochy Nejsvětější trojice

Celkové výdaje:

 

78.045,- Kč

Z toho:

dotace

51.000,- Kč

 

vlastní zdroje

27.045,- Kč

 

Rok 2016

Dotace na akci „ Územní plán Nový Kramolín“ z dotačního Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje (PSOV PK 2016). Přjatá dotace v roce 2016 ve výši 194.000,- Kč, celkové náklady dle smlouvy 270.950,- Kč

Celkové výdaje v roce 2016:

V roce 2012-2018  výdaje:

 

215.950,- Kč

185.000,- Kč

Z toho:

dotace

194.000,- Kč

 

podíl obce k dotaci

 

vlastní zdroje  obce nevztahující se k dotaci

76.950,- Kč

 

 

130.000,- Kč

 

Dotace na akci „Oprava havarijního stavu stropu hospodářské boduvy v Novém Kramolíně“ z dotačního titulu "Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí Plzeňského kraje 2016"

Příjem dotace

 

100.000,- Kč

 

Dotace na akci „ Řešení odtoku dešťových vod z budovy č.p.13“ z dotačního  programu Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje (PSOV PK 2016). Přjatá dotace v roce 2016 ve výši 110.000,- Kč, celkové náklady dle smlouvy 210.705,- Kč.

Celkové výdaje v roce 2016:

 

174.136,- Kč

Z toho:

dotace

110.000,- Kč

 

vlastní zdroje

  64.136,- Kč

 

Finanční příspěvek z krajského úřadu Plzeňského kraje na obnovu lesních porostů z dotačního programu Podpora hospodaření v lesích 2014-2020

Celkový příjem

186.300,-  Kč


ROK 2017

Dotace na akci „Oprava havarijního stavu stropu hospodářské budovy v Novém Kramolíně“ z dotačního titulu "Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí Plzeňského kraje 2016 "

 

Celkové výdaje v roce 2017:

 

131.126,- Kč

Z toho:

dotace

100.000,- Kč

 

vlastní zdroje

  31.126,- Kč

 

 

Příspěvek na politiku zaměstnanosti  z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na  aktivní politiku zaměstnanosti   z operačního programu  Lidské zdroje a zaměstnanost

 

Celkový příjem

75.000,-  Kč

 

Dotace na akci "Rekonstrukce veřejného osvětlení" z dotačního titulu "Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí Plzeňského kraje 2017"

 

Celkové výdaje v roce 2017:

 

2.081.441,45 Kč

Z toho:

dotace

 

    300.000,- Kč

 

podíl obce k dotaci

vlastní zdroje obce nevztahující se k dotaci  v roce 2017

 

vlastní zdroje obce nevztahující se k dotaci v roce 2018

1.511.340,- Kč

 

270.101,45 Kč

 

 

149.221,74 Kč

 

 

Dotace na obnovu lesních porostů

logo

Celkový příjem

74.806,-  Kč

 

 

Příspěvek na politiku zaměstnanosti  z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na  aktivní politiku zaměstnanosti 

Celkový příjem

75.000,- Kč


 

ROK 2018

 

Dotace na provoz prodejny v obci Nový Kramolín

Celkové výdaje v roce 2018:

 

35.000,- Kč

Z toho:

dotace

31.000,- Kč

 

vlastní zdroje

  4.000,- Kč

 

Dotace na akci "Výměna hydrantů, šoupat a uzávěrů na vodovodním řadu Nový Kramolín" ve výši 200.000,- Kč

Celkové výdaje v roce 2018:

 

0,- Kč

Z toho:

dotace

0,- Kč

 

vlastní zdroje

0,- Kč

 

Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kráje v roce 2018

Celkové výdaje v roce 2018:

 

18.437,- Kč

Z toho:

dotace

12.000,- Kč

 

vlastní zdroje

   6.437,- Kč

 

Příspěvek na politiku zaměstnanosti  z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na  aktivní politiku zaměstnanosti 

Celkový příjem

64.044,- Kč


 

ROK 2019

 

 

Dotace na akci "Výměna hydrantů, šoupat a uzávěrů na vodovodním řadu Nový Kramolín" ve výši 200.000,- Kč přijatá v roce 2018

Celkové výdaje v roce 2019:

 

522.479,- Kč

Z toho:

dotace

200.000,- Kč

 

vlastní zdroje

322.479,- Kč

 

Dotace na akci "Arboristické ošetření významných stromů Nový Kramolín" ve výši 14.900,- Kč

Celkové výdaje v roce 2019:

 

21.125,- Kč

Z toho:

dotace

14.900,- Kč

 

vlastní zdroje

  6.225,- Kč

 

 

Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2019

Celkové výdaje v roce 2019:

 

34.460,- Kč

Z toho:

dotace

29.900,- Kč

 

vlastní zdroje

  4.560,- Kč

 

Dotace na provoz prodejny v obci Nový Kramolín

Celkové výdaje v roce 2019:

 

33.334,- Kč

Z toho:

dotace

30.000,- Kč

 

vlastní zdroje

  3.334,- Kč

 

Dotace na obnovu lesních porostů

logo

Celkový příjem

73.600,-  Kč

 

Dotace na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity

logo

Celkový příjem

24.038,-  Kč

 

KRAJE PRO BEZPEČNÝ INTERNET

Dotace pro jednotku SDH

Celkový příjem

800,-  Kč

 

Dotace na akci „Vybudování chodníku při komunikaci II/195“ z programu PSOV PK 2019 - Projekty obcí

Celkové výdaje

 

  5.198.092,- Kč

Z toho:

dotace

  1.500.000,- Kč

 

vlastní zdroje

  3.698.092,- Kč

 

 

Rok 2020

 

Dotace na akci „Rekonstrukce části veřejného osvětlení v obci Nový Kramolín“ z programu PSOV PK 2020 - Projekty obcí

Celkové výdaje

 

    204.732,- Kč

Z toho:

dotace

    110.000,- Kč

 

vlastní zdroje

      94.732,- Kč

 

Dotace na akci „Obec Nový Kramolín: JSDHO Nový Kramolín, kat. V" z programu 2020 Příspěvek na vybavení a opravy neinvestiční povahy

Celkové výdaje

 

  47.747,- Kč

Z toho:

dotace

  21.900,- Kč

 

vlastní zdroje

  25.847,- Kč

 

Dotace na akci „Dotace na provoz prodejny v obci Nový Kramolín" z titulu Zachování prodejen v malých obcích Plzeňského kraje 2020

Celkové výdaje

 

  33.334,- Kč

Z toho:

dotace

  30.000,- Kč

 

vlastní zdroje

    3.334,- Kč

 

Rok 2021

 

Dotace na akci „Dotace na provoz prodejny v obci Nový Kramolín" z titulu Zachování prodejen v malých obcích Plzeňského kraje 2021

Celkové výdaje

 

  33.334,- Kč

Z toho:

dotace

  30.000,- Kč

 

vlastní zdroje

    3.334,- Kč

 

 

Dotace na akci „Obec Nový Kramolín: JSDHO Nový Kramolín, kat. V" z titulu 2021 Příspěvek na vybavení a opravy neinvestiční povahy

Celkové výdaje

 

  19.582,- Kč

Z toho:

dotace

    9.500,- Kč

 

vlastní zdroje

  10.082,- Kč

 

 

Dotace na akci „Ovocný sad Pod skálou Nový Kramolín" z titulu Adaptační opatření v ochraně přírody 2021

Celkové náklady

    29.040,- Kč

Z toho:

schválená dotace

    23.000,- Kč

 

skutečně poskytnuto

      9.720,- Kč

 

vlastní zdroje

    19.320,- Kč

 

 

Dotace na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v nestátních lesích za rok 2020 (poskytnuto prostřednictvím Plzeňského kraje v roce 2021)

logo

Poskytnuto celkem

         89.741,- Kč

 

 

Dotace na akci „Modernizace autobusových čekáren v Novém Kramolíně" z programu PSOV PK 2021 - Projekty obcí

Celkové výdaje

 

  185.047,- Kč

Z toho:

dotace

  100.000,- Kč

 

vlastní zdroje

     85.047,- Kč

 

 

Rok 2022

 

Dotace na akci „Obec Nový Kramolín: JSDHO Nový Kramolín, kat. V" z programu 2022 Příspěvek na vybavení a opravy neinvestiční povahy

Celkové výdaje

 

  22.116,- Kč

Z toho:

dotace

  10.481,- Kč

 

vlastní zdroje

  11.635,- Kč

Úřad

Komunální služby

Červen 2024
Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5
6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19
20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Překlad (translations)

Geoportál

Geo Data

Kontakt

Nový Kramolín 13
344 01 Domažlice

tel.: +420 379 497 683 
(tel. jen ve čtvrtek 17:00-18:00 hod.)
mob.: +420 724 028 532

Počasí

dnes, pátek 14. 6. 2024
zataženo 17 °C 7 °C
sobota 15. 6. slabý déšť 18/10 °C
neděle 16. 6. zataženo 20/10 °C
pondělí 17. 6. zataženo 25/11 °C

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Anketa

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

O naší obci

Ves Nový Kramolín leží 3,5 km jižně od Poběžovic a 11 km západně od Domažlic, v nadmořské výšce 462 metrů. Původní jméno obce – Gramatin, bylo zaznamenáno v roce 1654. Od roku 1854 se vesnice jmenuje Kramolín a současnou podobu získal název teprve roku 1886.

 

Samotný vznik obce lze klást do doby ještě o několik desetiletí dříve než do r. 1379, ze kterého pochází první písemná zmínka o Kramolínu jako o vsi pusté.
V té době byla ves součástí panství Pivoň augustiniánského kláštera a bylo tomu tak až do r. 1786.