Obec Nový Kramolín
Nový Kramolín

Povinné informace

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Obec Nový Kramolín
Obec Nový Kramolín vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990.
Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Nový Kramolín 13
344 01 Domažlice
Telefon: +420 379 497 683
E-mail: info@novykramolin.cz
WWW: www.novykramolin.cz/
ID Datové schránky: m2dbigm
 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Nový Kramolín 13
  344 01 Domažlice
 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Nový Kramolín 13
  344 01 Domažlice
 • 4.3 Úřední hodiny

  čtvrtek17:00 – 18:00
 • 4.4 Telefonní čísla

 • 4.5 Adresa internetové stránky

 • 4.6 Adresa podatelny

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

 • 4.8 Datová schránka

  ID Datové schránky: m2dbigm
Běžný účet: 23423321/0100 (Komerční banka, a.s.)
00572292
DIČ: CZ00572292

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají

 • ústně – v kanceláři úřadu
 • písemně – osobně v kanceláři úřadu nebo poštou na adresu úřadu
  Obecní úřad Nový Kramolín
  Nový Kramolín 13
  344 01 Domažlice
 • e-mailem: info@novykramolin.cz
 • elektronickým podáním: info@novykramolin.cz
 • telefonicky na tel. čísle: +420 379 497 683

Úřední hodiny

čtvrtek 17:00 - 18:00  
   
     
   

 

Zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím - přehled lhůt a termínů

 

Lhůty

 • Odkaz na zveřejněnou informaci - § 6 odst. l) - 7 dnů
 • Výzva k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace - § 14 odst. 5, písm. b) - 7 dnů
 • Informace o odložení žádosti nevztahující se k působnosti povinného subjektu - § 14 odst.5, písm. c) - 7 dnů
 • Poskytnutí informace žadateli - § 14 odst. 5, písm. d) - 15 dnů
 • Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace ze závažných důvodů - § 14 odst. 7) - 10 dnů
 • Rozhodnutí o odvolání - § 16 odst. 3) - 15 dnů
 • Upřesnění žádosti o informaci žadatele - § 14 odst. 5, písm. a) - 30 dnů
 • Lhůta pro stížnost žadatele, který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6; kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo §14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti; kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací - § 16a odst. 3 – 30 dnů
 • Odvolání proti rozhodnutí - § 16 odst. 1) - 15 dnů

Termíny

 • Poskytování informací dle § 5 odst. 1 způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 2) - od 1.1.2001
 • Poskytování informací z registrů způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 3) - od 1. 1. 2002

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Kdo může o informaci požádat

 • o informaci může žádat každá fyzická nebo právnická osoba, přičemž nemusí zdůvodňovat proč o informaci žádá

Kdo informaci poskytne

 • kterýkoli státní orgán nebo orgány územní samosprávy (obce)

Kdy je podání informace povinným subjektem omezeno

 • Je-li požadovaná informace v souladu s právními předpisy označena za utajovanou informaci, k níž žadatel nemá oprávněný přístup, povinný subjekt ji neposkytne.
 • Informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu.
 • Pokud je požadovaná informace obchodním tajemstvím dle ust. § 17 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, resp. dle ust. § 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinný subjekt ji neposkytne.
 • Informace o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem, získané na základě zákonů o daních, poplatcích, penzijním nebo zdravotním pojištění anebo sociálním zabezpečení povinný subjekt podle tohoto zákona neposkytne.

Další omezení práva na informace

 • Povinný subjekt může omezit poskytnutí informace, pokud:
  1. se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu,
  2. jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí povinného subjektu, pokud zákon nestanoví jinak; to platí jen do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím, nebo
  3. jde o informaci poskytnutou Organizací Severoatlantické smlouvy nebo Evropskou unií, která je v zájmu bezpečnosti státu, veřejné bezpečnosti nebo ochrany práv třetích osob chráněna uvedenými původci označením „NATO UNCLASSIFIED“ nebo „LIMITE“ a v České republice je toto označení respektováno z důvodů plnění povinností vyplývajících pro Českou republiku z jejího členství v Organizaci Severoatlantické smlouvy nebo Evropské unii, pokud původce nedal k poskytnutí souhlas.
 • Povinný subjekt informaci neposkytne, pokud:
  1. jde o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí,
  2. ji zveřejňuje na základě zvláštního zákona a v předem stanovených pravidelných obdobích až do nejbližšího následujícího období, nebo
  3. by tím byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského.
 • Informace, které získal povinný subjekt od třetí osoby při plnění úkolů v rámci kontrolní, dozorové, dohledové nebo obdobné činnosti prováděné na základě zvláštního právního předpisu, podle kterého se na ně vztahuje povinnost mlčenlivosti anebo jiný postup chránící je před zveřejněním nebo zneužitím, se neposkytují. Povinný subjekt poskytne pouze ty informace, které při plnění těchto úkolů vznikly jeho činností.
 • Povinné subjekty dále neposkytnou informace o 
  1. probíhajícím trestním řízení,
  2. rozhodovací činnosti soudů, s výjimkou rozsudků,
  3. plnění úkolů zpravodajských služeb
  4. přípravě, průběhu a projednávání výsledků kontrol v orgánech Nejvyššího kontrolního úřadu,
  5. činnosti Ministerstva financí podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo podle zákona o provádění mezinárodních sankcí.
 • Povinný subjekt neposkytne informaci, která je předmětem ochrany práva autorského nebo práv souvisejících s právem autorským (dále jen "právo autorské") , je-li v držení
  1. provozovatelů rozhlasového nebo televizního vysílání, kteří toto vysílání provozují na základě zvláštních právních předpisů,
  2. škol a školských zařízení, které jsou součástí vzdělávací soustavy podle školského zákona a podle zákona o vysokých školách,
  3. knihoven poskytujících veřejné knihovnické a informační služby podle knihovního zákona,
  4. Akademie věd České republiky a dalších veřejných institucí, které jsou příjemci nebo spolupříjemci podpory výzkumu a vývoje z veřejných prostředků podle zákona o podpoře výzkumu a vývoje, nebo
  5. kulturních institucí hospodařících s veřejnými prostředky, jako jsou muzea, galerie, divadla, orchestry a další umělecké soubory.
 • Povinný subjekt neposkytne informaci o činnosti orgánů činných v trestním řízení, včetně informací ze spisů, a to i spisů, v nichž nebylo zahájeno trestní řízení, dokumentů, materiálů a zpráv o postupu při prověřování oznámení, které vznikly činností těchto orgánů při ochraně bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku, předcházení trestné činnosti a při plnění úkolů podle trestního řádu, pokud by se tím ohrozila práva třetích osob anebo schopnost orgánů činných v trestním řízení předcházet trestné činnosti, vyhledávat nebo odhalovat trestnou činnost nebo stíhat trestné činy nebo zajišťovat bezpečnost České republiky.

Jak se o informaci žádá

Žádost o poskytnutí informace se podává

 1. ústně, tj osobní návštěvou na příslušném orgánu nebo dotazem provedeným pomocí telekomunikačního zařízení nebo
 2. písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.

Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Co musí písemná žádost obsahovat

 • označena („žádost dle informačního zákona“; „žádost dle z. č. 106/1999 Sb.“; „žádost dle zákona o svobodném přístupu k informacím“, apod.), tj., že se žadatel domáhá poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
 • musí v ní být určeno, kterému povinném subjektu je určena,
 • musí obsahovat u fyzické osoby: jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy trvalého pobytu nebo bydliště a u právnické osoby: název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla, která žádost podává. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.
 • je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické adresy podatelny povinného subjektu, pokud ji povinný subjekt zřídil. Pokud elektronické adresy podatelny nejsou zveřejněny, postačí podání na jakoukoliv elektronickou adresu povinného subjektu.
 • musí z ní být patrno o jakou informaci se žádá.
 • neobsahuje-li žádost uvedené údaje, povinný subjekt posoudí ve smyslu ust. § 14 odst. 5 zákona žádost a:
  1. brání-li nedostatek údajů o žadateli podle odstavce 2 postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží,
  2. v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti,
  3. v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,

Jaký bude postup povinného subjektu

 • Pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti (dále jen "rozhodnutí o odmítnutí žádosti"), s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.
 • Povinný subjekt žádost odloží, pokud:
  1. se požadované informace nevztahují k jeho působnosti a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,
  2. bránil nedostatek údajů o žadateli postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, povinný subjekt vyzval žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil, avšak žadatel nevyhověl této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení.
 • Nevydá-li povinný subjekt rozhodnutí o odmítnutí žádosti, nebo pokud povinný subjekt žádost neodloží, poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění.

Co když povinný subjekt žádosti nevyhoví

 • pokud povinný subjekt, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele
 • proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení

Komu se odvolání posílá

 • odvolání se podává u subjektu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti

Kdo o odvolání rozhodne

 • o odvolání rozhoduje orgán (příslušný krajský úřad), který je nejblíže nadřízeným povinného subjektu, který rozhodnutí vydal
 • ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal
 • proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.
 • 11.1 Nejdůležitější používané předpisy

  Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje

  • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
   (upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací, postup při rozhodování a poskytnutí informací a oprávnění žadatele v případě odmítnutí informací).
  • zákon č. 167/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
   (Tento zákon upravuje používání elektronického podpisu, poskytování souvisejících služeb, kontrolu povinností stanovených tímto zákonem a sankce za porušení povinností stanovených tímto zákonem).
  • zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění
   (upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy).
  • zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
  • zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
  • zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
  • zákon č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
  • zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
  • Platné obecně závazné vyhlášky
  • Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce zde
 • 11.2 Vydané právní předpisy

  Obec Nový Kramolín vydává m.j. obecně závazné vyhlášky, které mají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.
  Úřední deska, Sbírka právních předpisů
 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Organizace je oprávněna požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady.

  Sazebník úhrad za poskytování informací - rok 2022.pdf (492.32 kB)

 • 12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

  Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.
 • 13.1 Vzory licenčních smluv

  Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době nejsou pro Obec Nový Kramolín poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Výroční zpráva za rok 2015

2015 a.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 254,75 kB
Staženo: 911×
Vloženo: 25. 9. 2018

Výroční zpráva za rok 2016

2016 a.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 240,88 kB
Staženo: 721×
Vloženo: 25. 9. 2018

Výroční zpráva za rok 2017

2017 a.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 237,71 kB
Staženo: 571×
Vloženo: 25. 9. 2018

Výroční zpráva za rok 2018

Výroční zpráva a.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 282,35 kB
Staženo: 397×
Vloženo: 9. 1. 2019

Výroční zpráva za rok 2019

výroční zpráva a.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 293,87 kB
Staženo: 347×
Vloženo: 27. 1. 2020

Výroční zpráva za rok 2020

Výroční zpráva za rok 2020.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 303,97 kB
Staženo: 221×
Vloženo: 16. 2. 2021

Výroční zpráva za rok 2021

Výroční zpráva za rok 2021.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 607,41 kB
Staženo: 132×
Vloženo: 9. 2. 2022

Výroční zpráva za rok 2022

Výroční zpráva za rok 2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 608,08 kB
Staženo: 91×
Vloženo: 31. 1. 2023

Výroční zpráva za rok 2023

výroční zpráva za rok 2023.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 100,78 kB
Staženo: 51×
Vloženo: 23. 1. 2024

ROK 2018            

Žádost:

Jak obec zajišťuje výkon osoby pověřené ochranou osobních údajů.jaká je výše odměny sjednaná s pověřencem,kolik korun obec vynaložila v roce 2017 a 2018 na uvedení orgaizce do souladu s GDPR,kolik činily celkové náklady na GDPR.

Odpověď:

Externím poskytovatel je pověřenec.Veškeré náklady byly v odpovědi vyčísleny.

ROK  2019              

Žádost:    

přijatá  31.1.2019, zveřejněná 30.5.2019

zaslání investičních plánů Vašeho města, Krajského úřadu či obce pro rok 2019. Resp.investičníchústavebních projektů,či rekonstrukcí, které plánujete uskutečnit v letech 2019-2022.Případně jsou dokončovány z předchozích let a budou financovány z rozpočtu města, obce, krajského úřadu nebo z dotačních titulů či za  jejich podpory.

Odpověď:

odeslána 7.2.2019, zveřejněna 30.5.2019

Název projektu: „ Chodník u silnice č.II/195 v obci“

Popis projektu: vybudování chodníku v obci

Projektová kancelář: firma Ptáčník Domažlice

Rozpočet projektu: cca 5.200.000 ,-  Kč

Plánovaný termín započetí projektu: květen 2019

Vybraná firma na základě výběrového řízení: firma Ing. Oldřicha Kovaříka

 

Název projektu: „ Výměna hydrantů, šoupat a uzávěrů vodovodního řadu Nový Kramolín“

Popis projektu: z důvodu budování chodníků v obci je nutná výměna stávajících, které v současné době již neodpovídají normán a jsou zastaralé

Rozpočet projektu: cca 520.000 ,- Kč

Plánovaný termín započetí projektu: březen 2019

vybraná firma: firma Praves Domažlice

 

Další plánované investiční akce jsou ve Strategickém a rozvojovém plánu obce, který je zveřejněn na stránkách obce www.novykramolin.cz

Žádost

přijatá  19.8.2019, zveřejněná 21.8.2019

o poskytnutí informace, zda firma Domistav CZ a.s. IČO 27481107 či firma DOMISTAV HK s.r.o IČO 26007177, obě se sídlem Foersterova 897, 500 02 Hradec Králové  podala vůči našemu orgánu veřejné moci nabídku ve smyslu veřejných zakázek.

Odpověď

odeslána 21.8.2019, zveřejněna 21.8.2019

Ani jedna z výše uvedených firem nepodala vůči našemu orgánu nbídku ve smyslu veřejných zakázek

 

ROK 2020

ŽÁDOST

přijatá  4.3.2020, zveřejněná 10.3.2020

zaslání investičních plánů Vašeho města, Krajského úřadu či obce pro rok 2020. Resp.investičních / stavebních projektů,či rekonstrukcí, které plánujete uskutečnit v letech 2020-2022.Případně jsou dokončovány z předchozích let a budou financovány z rozpočtu města, obce, krajského úřadu nebo z dotačních titulů či za  jejich podpory.

Odpověď:

odeslána 10.3.2020, zveřejněna 10.3.2020

Dokončujeme:

Název projektu:  Nový Kramolín chodník při komunikaci II/195

Popis projektu: Výstavba chodníku při jedné straně vozovky v délce celého průtahu obcí

Projektová kancelář: Ptáčník - Dopravní stavby s.r.o. Domažlice

Finanční rozpočet projektu: 4.295.943,93  Kč bez DPH

Plánovaný termín započetí projektu: 1.5 2019

Plánovaný termín dokončení stavby: 30.4.2020

Dotační titul " PSOV PK 2019 - Projekty obcí" - přidělena finanční dotace ve výši 1.500.000,- Kč

 

Probíhá:

Název projektu:  Nový Kramolín rekonstrukce části VO

Popis projektu: rekonstrukce části VO v horní části obce v r ámci stavby spol. 4EZ Distribuce, a.s., a to odstranění nadzemního a uložení podzemního vedení

Projektová kancelář: STEMONT JS s.r.o. Horšovský Týn

Finanční rozpočet projektu: 188.200,-  Kč bez DPH

Plánovaný termín započetí projektu: 1.2 2020

Plánovaný termín dokončení stavby: 30.4.2020

Dotační titul " PSOV PK 2020 - Projekty obcí" - podaná žádost o  finanční dotaci ve výši 130.000,- Kč

 

 

ROK  2021 

ŽÁDOST

Žádost o poskytnutí informací.pdf (315.68 kB)

ODPOVĚĎ

Poskytnutí informací.pdf (432 kB)

Příloha 1 - tabulka projektů.pdf (352.55 kB)

 

Rok 2022

 

Žádost o poskytnutí informace podle InfZ - spisová zn. 00029/22/NK

Žádost o poskytnutí informace.pdf (269.5 kB)

Výzva k upřesnění žádosti.pdf (109.64 kB)

Reakce na výzvu.pdf (168.73 kB)

Vyrozumění o prodloužení lhůty pro vyřízení žádosti.pdf (119.08 kB)

Poskytnutí informace.pdf (140.21 kB)

Přílohy k poskytnuté informaci.pdf (12.04 MB)

 

Žádost o poskytnutí informace podle InfZ - spisová zn. 00246/22/NK

Žádost o poskytnutí informace podle InfZ.pdf (223.03 kB)

Oznámení o výši úhrady za poskytnutí informací.pdf (160.46 kB)

Stížnost.pdf (364.07 kB)

Postoupení stížnosti k projednání.pdf (170.22 kB)

Rozhodnutí Krajského úřadu Plz. kraje.pdf (172.45 kB)

Poskytnutí informace podle InfZ.pdf (156.57 kB)

 

  ROK  2023

(nebyly požadovány žádné informace) 

 

ROK 2024               

 Žádost o poskytnutí informace podle InfZ - spisová zn. 00417/24/NK

Žádost o poskytnutí informací na základě zákona č. 1061999 Sb. - žadatel AMA, s.r.o..pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 330.62 kB

Poskytnutí informací - žadatel AMA, s.r.o..pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 133.48 kB

Příloha 1 - tabulka projektů - žadatel AMA, s.r.o..pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 419.72 kB                                                                                                                                                       

Formulář k podání žádosti - fyzická osoba

scan0021.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 338,17 kB
Staženo: 746×
Vloženo: 8. 6. 2016

Formulář k podání žádosti- právnická osoba

scan0022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 336,19 kB
Staženo: 757×
Vloženo: 8. 6. 2016

Co když orgán žádosti nevyhoví

Odvolání

 • Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení.
 • Odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 • O odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.
 • Ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem.
 • Proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

Stížnost

 • Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen "stížnost") může podat žadatel,
  1. který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,
  2. kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
  3. kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo
  4. který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.
 • Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.
 • Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne
  1. doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,
  2. uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.
 • O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.
 • Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 • Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.
Pozn. Pro podání opravného prostředku není vytvořen žádný formulář. Opravný prostředek lze buď podat písemně nebo ústně do protokolu. Z podání musí být zřejmé, kdo jej činí a proti jakému rozhodnutí je podání učiněno.

Úřad

Komunální služby

Červenec 2024
Po Út St Čt So Ne
1 2 3
4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17
18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
1 2 3 4

Překlad (translations)

Geoportál

Geo Data

Kontakt

Nový Kramolín 13
344 01 Domažlice

tel.: +420 379 497 683 
(tel. jen ve čtvrtek 17:00-18:00 hod.)
mob.: +420 724 028 532

Počasí

dnes, úterý 23. 7. 2024
déšť 22 °C 16 °C
středa 24. 7. déšť 19/14 °C
čtvrtek 25. 7. slabý déšť 21/10 °C
pátek 26. 7. skoro jasno 24/10 °C

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Anketa

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

O naší obci

Ves Nový Kramolín leží 3,5 km jižně od Poběžovic a 11 km západně od Domažlic, v nadmořské výšce 462 metrů. Původní jméno obce – Gramatin, bylo zaznamenáno v roce 1654. Od roku 1854 se vesnice jmenuje Kramolín a současnou podobu získal název teprve roku 1886.

 

Samotný vznik obce lze klást do doby ještě o několik desetiletí dříve než do r. 1379, ze kterého pochází první písemná zmínka o Kramolínu jako o vsi pusté.
V té době byla ves součástí panství Pivoň augustiniánského kláštera a bylo tomu tak až do r. 1786.